Aktuálny sadzobník pokút
Polícia pripravila nový sadzobník pokút, ktorý je platný od 1. januára a určuje pevnú výšku sankcií. Zo slov viceprezidenta Policajného zboru Ľubomíra Ábela "Snahou je minimalizovať rozhodovanie pri ukladaní sankcií a eliminovať možnosti pre korupciu".

Aktuálny sadzobník pokút vo formáte PDF (zdroj: MINV SR, [999,0 kB])

Dopravné značky Sankcia
Zákazová dopravná značka "Zákaz vjazdu všetkých vozidiel"
- vodičom motorového vozidla
60 €
Zákazová dopravná značka "Zákaz vjazdu všetkých vozidiel"
- vodičom nemotorového vozidla
20 €
Zákazová dopravná značka "Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel“ 60 €
Zákazová dopravná značka "Zákaz predchádzania" 60 €
- v prípade obmedzenia alebo ohrozenia iného účastníka cestnej premávky 100 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody Predložiť
Prejazd cez križovatku na signál STOJ! dávaný policajtom alebo inou oprávnenou osobou alebo vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia 150 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody Predložiť
Ostatné dopravné značky a dopravné zariadenia 30 €
Výzva policajta Sankcia
Neuposlúchnutie pokynu, výzvy alebo príkazu policajta súvisiaceho s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky 100 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody Predložiť
Neuposlúchnutie výzvy policajta podrobiť sa vyšetreniu na zistenie, či vodič vozidla nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou Predložiť
Antiradar Sankcia
Používanie technických prostriedkov alebo zariadení, ktorých činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky (napríklad takzvaný antiradar) 150 €
Umiestnenie technického prostriedku alebo zariadenia, ktorého činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky (napríklad takzvaný antiradar), takým spôsobom, ktorý umožňuje ich použitie. 100 €
Vedenie vozidla Sankcia
Použitie vozidla na jazdu, ktoré nemožno prevádzkovať v cestnej premávke 60 €
Vedenie vozidla vyradeného z cestnej premávky alebo vozidla, ktoré nebolo schválené na prevádzku v cestnej premávke alebo vozidla vyradeného z evidencie vozidiel alebo vozidla, ktoré nie je opatrené platnou tabuľkou s evidenčným číslom, ak tejto povinnosti podlieha Predložiť
Vedenie vozidla bez platných dokladov predpísaných zákonom alebo osobitným predpisom 30 €
Vedenie vozidla bez príslušného vodičského oprávnenia, v čase jeho odobratia alebo počas zadržania vodičského preukazu okrem prípadov, ak sa ho učí viesť v autoškole, podrobuje sa skúške z jeho vedenia alebo má v čase zadržania vodičského preukazu povolenú jazdu Predložiť
Nedanie prednosti chodcovi alebo ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, 60 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody Predložiť
Ohrozenie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní 60 €
Ohrozenie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov 60 €
Vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok Predložiť
Odovzdanie vedenia vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie vozidla alebo je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo ktorej schopnosť viesť vozidlo je inak znížená Predložiť
Prekážanie v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky 30 €
Náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky 60 €
Používanie telefónneho prístroja vodičom vozidla počas jazdy okrem telefonovania s použitím systému „voľné ruky“ alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla 60 €
Používanie hanlivých gest a iných vulgárnych prejavov voči ostatným účastníkom cestnej premávky 30 €
Vyhadzovanie predmetov z vozidla 60 €
Obťažovanie ostatných účastníkov cestnej premávky a iných osôb, najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode 60 €
Porušenie zákazu používať motorové vozidlo na iných miestach ako sú cesty; to neplatí, ak sa motorové vozidlo použije v súlade s osobitnými predpismi 150 €
Motocykel Sankcia
Jazda na motocykli bez okuliarov alebo ochranného štítu 30 €
Vedenie motorového vozidla bez riadne upevnenej ochrannej prilby, ak takej povinnosti vodič a jeho spolujazdec podlieha 60 €
Jedenie, pitie alebo fajčenie počas jazdy na malom motocykli, motocykli, motorovej trojkolke či štvorkolke alebo ako spolujazdec na malom motocykli kategórii L1e (dvojkolesové vozidlo), na motocykli kategórii L3e (dvojkolesové vozidlo bez postranného vozíka) a L4e (dvojkolesové vozidlo s postranným vozíkom) 60 €
Bezpečnostný pás Sankcia
Nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia počas jazdy 60 €
Jazda v protismere Sankcia
v neprehľadných alebo inak nebezpečných miestach (zákruty, vrcholy stúpania a podobne) 100 €
v ostatných prípadoch 60 €
ak dôjde k bezprostrednému ohrozeniu bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky 150 €
ak dôjde k dopravnej nehode Predložiť
Jazda po krajnici Sankcia
Jazda po krajnici, s výnimkou zastavenia a státia alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke cestnej premávky 100 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody Predložiť
Jazda v jazdných pruhoch Sankcia
Bezdôvodná jazda na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy mimo obce v inom než v pravom jazdnom pruhu 60 €
Jazda s motorovým vozidlom s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg, jazdnou súpravou, ktorej celková dĺžka presahuje 7 m, zvláštnym motorovým vozidlom alebo motocyklom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km.h-1 v iných než dvoch jazdných pruhoch najbližšie k pravému okraju vozovky mimo obce na ceste s troma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy 60 €
Nedanie prednosti v jazde vodičovi pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu 100 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody Predložiť
Ohrozenie vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu pri obchádzaní prekážky v jazdnom pruhu 60 €
Hromadná preprava osôb Sankcia
Bezdôvodná jazda pozdĺž nástupného ostrovčeka vľavo alebo pozdĺž električky vľavo, ak takáto jazda nie je povolená dopravnou značkou 60 €
Obmedzenie jazdy električky na električkovom páse 50 €
Ohrozenie jazdy električky na električkovom páse 60 €
Bezdôvodná jazda vo vyznačenom vyhradenom jazdnom pruhu 30 €
Nedanie prednosti v jazde vodičovi autobusu alebo trolejbusu vychádzajúcemu z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, ak dáva znamenie o zmene smeru jazdy 60 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody Predložiť
Nezastavenie vozidla za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse 60 €
Ohrozenie osoby vystupujúcej z vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb alebo do neho nastupujúcej v úseku zástavky pravidelnej verejnej dopravy osôb 60 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody Predložiť
Obchádzanie a predchádzanie Sankcia
Obmedzenie alebo ohrozenie protiidúcich vodičov, vodičov jazdiacich za ním a ostatných účastníkov cestnej premávky pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky v cestnej premávke alebo chodca 60 €
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri predchádzaní 50 €
Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy a ohrozuje vodičov jazdiacich za ním 60 €
Obmedzenie alebo ohrozenie vodičov vozidiel, pred ktorých sa vodič po predídení zaraďuje 60 €
Bránenie v predchádzaní, najmä zvyšovaním rýchlosti jazdy alebo iným spôsobom 60 €
Predchádzanie iného vozidla v mieste, kde je to zakázané 150 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody Predložiť
Prekročenie rýchlosti Sankcia
Neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať 60 €
Neprispôsobenie rýchlosti jazdy, následkom čoho prejde vozidlo do protismernej časti vozovky na neprehľadnom alebo inak nebezpečnom mieste a dôjde k dopravnej nehode Predložiť
Priestupok v obci Sankcia
od 6 – 10 km/h 10 €
od 11 – 15 km/h 30 €
od 16 – 20 km/h 50 €
od 21 - 25 km/h 70 €
od 26 – 30 km/h 100 €
od 31 - 35 km/h 150 €
od 36 – 40 km/h 200 €
od 41 - 45 km/h 250 €
od 46 – 50 km/h 300 €
od 51 - 55 km/h 350 €
od 56 – 60 km/h 400 €
od 61 - 65 km/h 450 €
od 66 – 70 km/h 550 €
o viac ako 71 km/h 650 €
Priestupok mimo obce Sankcia
od 11 – 15 km/h 20 €
od 16 – 20 km/h 30 €
od 21 - 25 km/h 50 €
od 26 – 30 km/h 80 €
od 31 - 35 km/h 120 €
od 36 – 40 km/h 150 €
od 41 - 45 km/h 200 €
od 46 – 50 km/h 280 €
od 51 - 55 km/h 350 €
od 56 – 60 km/h 400 €
od 61 - 65 km/h 450 €
od 66 – 70 km/h 550 €
o viac ako 71 km/h 650 €
Odbočovanie Sankcia
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pred odbočovaním a počas odbočovania 50 €
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbočovaní, pri ktorom došlo k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky, najmä vodičov vozidiel idúcich za ním 60 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody Predložiť
Nezabezpečenie odbočenia pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, ak si to situácia v cestnej premávke vyžaduje 30 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody 60 €
Nedanie prednosti v jazde pri odbočovaní vľavo protiidúcim vozidlám i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku 60 €
Pri odbočovaní vpravo, nedanie prednosti v jazde električke, ak je povolená jazda pozdĺž električky vľavo 60 €
- ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky 100 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody Predložiť
Nedanie prednosti v jazde električke, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy 60 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody Predložiť
Križovatka Sankcia
Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste, ak je vedľajšia cesta označená dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“ a došlo k ich ohrozeniu 150 €
Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste, ak je vedľajšia cesta označená dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“ a došlo k dopravnej nehode Predložiť
Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim na križovatku sprava pri nerozlíšení ciest dopravnými značkami a došlo k ich ohrozeniu 100 €
Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim na križovatku sprava pri nerozlíšení ciest dopravnými značkami a došlo k dopravnej nehode Predložiť
Vojdenie na križovatku, ak situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bolo nutné zastaviť vozidlo na križovatke 60 €
Nezastavenie pred križovatkou na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde“ na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad 60 €
Vchádzanie na cestu Sankcia
Nedanie prednosti v jazde vozidlu idúcemu po ceste pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej cesty, lesnej cesty, cestičky pre cyklistov, z obytnej alebo pešej zóny 60 €
- ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky 100 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody Predložiť
Nezabezpečenie vchádzania na cestu náležite poučenou osobou, ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky 60 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody Predložiť
Znečisťovanie cesty 30 €
Zastavenie a státie Sankcia
Zastavenie na obojsmernej ceste v protismere vľavo 30 €
Zastavenie na obojsmernej ceste - pri státí nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh o šírke najmenej 3 m pre každý smer jazdy 60 €
Zastavenie na obojsmernej ceste - pri zastavení nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy 60 €
Pri zastavení a státí vodič znemožnil ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta 60 €
Pri zastavení a státí vedľa vozidla s parkovacím preukazom nezostal bočný odstup najmenej 1,2 m 60 €
Ohrozenie účastníkov cestnej premávky pri vychádzaní od okraja cesty alebo chodníka 60 €
Neumožňuje vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu 60 €
Vodič vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktorý pri vychádzaní zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu ohrozil vodičov idúcich rovnakým smerom 60 €
Ohrozenie bezpečnosti osôb a iných účastníkov cestnej premávky pri otváraní dverí alebo bočných stien vozidla, ako aj nastupovaní do vozidla alebo vystupovaní z neho 30 €
- v prípade spôsobenia udalosti podľa § 64 ods. 3 zákona o premávke alebo spôsobenia dopravnej nehody 60 €
Nezabezpečenie odstaveného vozidla, aby nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a nemohla ho neoprávnene použiť iná osoba 60 €
Neumiestnenie prenosného výstražného trojuholníka po dobu núdzového státia vo vymedzených vzdialenostiach 60 €
Porušenie zákazu zastavenia a státia na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi 150 €
Porušenie zákazu zastavenia a státia na električkovom koľajovom páse 60 €
Porušenie zákazu zastavenia a státia na chodníku okrem prípadu, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením nie je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m 60 €
Porušenie zákazu zastavenia a státia na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou 60 €
Porušenie zákazu zastavenia a státia na iných miestach, kde by tým bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedzená jazda vozidiel 60 €
Porušenie zákazu zastavenia a státia na mieste, kde by nezostal medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou voľný jazdný pruh široký najmenej 3,5 m 60 €
Porušenie zákazu zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené 60 €
Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách mimo obce, s výnimkou účelových komunikácií, zastavenie a státie mimo parkoviska okrem núdzového státia 60 €
Železničné priecestie Sankcia
Prechádzanie cez železničné priecestie vo viac než v jednom prúde, ak nejde o súbežnú jazdu 60 €
Nezastavenie vozidla pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „Stoj, daj prednosť v jazde“ na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať 60 €
Porušenie zákazu vchádzania na železničné priecestie (písmeno a/ až f/) 150 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody Predložiť
Nerešpektovanie pokynov osoby pribratej na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia 60 €
Osvetlenie vozidiel Sankcia
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy, ak to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 50 €
Neoprávnené používanie zvukového a svetelného výstražného znamenia 30 €
Neosvetlenie motorového vozidla počas jazdy rozsvietenými stretávacími svetlometmi alebo im na roveň postaveným osvetlením počas dňa za nezníženej viditeľnosti 20 €
Neosvetlenie motorového vozidla počas jazdy rozsvietenými stretávacími svetlometmi alebo im na roveň postaveným osvetlením za zníženej viditeľnosti 60 €
Neosvetlenie nemotorového vozidla rozsvietenými svietidlami počas zníženej viditeľnosti 20 €
Použitie predných svetlometov do hmly a zadných svietidiel do hmly v čase, keď nie je hmla, nesneží alebo neprší 30 €
Neosvetlenie stojaceho vozidla za zníženej viditeľnosti v obci na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky alebo na ceste mimo obce 60 €
Vlečenie motorového vozidla Sankcia
Neosvetlenie vlečeného motorového vozidla za zníženej viditeľnosti predpísaným osvetlením 60 €
Vlečenie viacerých motorových vozidiel alebo motorového vozidla s prívesom, za prívesom alebo s prepravovanými osobami na ložnej ploche vozidla alebo v autobuse 60 €
Diaľnica Sankcia
Jazda na diaľnici s motorovým vozidlom rýchlosťou menej ako 80 km.h-1, v úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec rýchlosťou menej ako 65 km.h-1 60 €
Používanie diaľnice iným účastníkom cestnej premávky 60 €
Vchádzanie na diaľnicu mimo miest na to určených 60 €
Nedanie prednosti v jazde vozidlám idúcim v priebežných pruhoch pri vchádzaní na diaľnicu, pri ktorom došlo k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 100 €
Nedanie prednosti v jazde vozidlám idúcim v priebežných pruhoch pri vchádzaní na diaľnicu, pri ktorom došlo k spôsobeniu dopravnej nehody Predložiť
Porušenie zákazu predchádzania iného motorového vozidla pri jazde na diaľnici vodičom motorového vozidla kategórie N, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7 500 kg alebo vodičom jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť presahuje 7 500 kg 100 €
Zastavenie a státie na diaľnici inde ako na miestach označených ako parkovisko 60 €
Neoznačenie vozidla pri núdzovom státí na diaľnici predpísaným spôsobom 60 €
Otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás vrátane miest, kde je pás prerušený 60 €
Vlečenie motorového vozidla po diaľnici, ak vodič neopustí diaľnicu na najbližšom výjazde alebo k najbližšiemu parkovisku 60 €
Predchádzanie iného motorového vozidla, ak vodič svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzuje iné motorové vozidlo idúce po diaľnici 60 €
Zimné pneumatiky Sankcia
Použitie motorového vozidla kategórie M1 a N1 v cestnej premávke, ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, ak toto motorové vozidlo nie je na všetkých nápravách vybavené zimnými pneumatikami s označením „M+S“, „M.S.“ alebo „M & S“ 60 €
Použitie motorového vozidla kategórie M2, M3, N2, N3 v cestnej premávke, ak toto nie je vybavené zimnými pneumatikami s označením „M+S“, „M.S.“ alebo „M & S“ aspoň na jednej z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca a v čase, keď sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza 60 €
Obmedzenie jazdy niektorých vozidiel Sankcia
Porušenie zákazu jazdy motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom na diaľnici, na rýchlostnej ceste a na ceste I. triedy v prvý deň pracovného pokoja a v sobotu, ak táto nasleduje po pracovnom dni v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 07.00 do 19.00 h 60 €
Porušenie zákazu jazdy motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom na diaľnici, na rýchlostnej ceste a na ceste I. triedy v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja v čase od 00.00 do 22.00 h 60 €
Porušenie zákazu jazdy motorových vozidiel podľa odseku 1, ak ide o jeden deň pracovného pokoja, ktorý nasleduje po pracovnom dni v čase od 00.00 do 22.00 h 60 €
Používanie zvláštnych motorových vozidiel v cestnej premávke okrem premávky na cestách III. triedy, miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách bez povolenia na zvláštne užívanie ciest s výnimkou traktorov a pracovných strojov samohybných povinne opatrených tabuľkou s evidenčným číslom, ktoré môžu používať aj cesty II. triedy a zvláštnych motorových vozidiel podľa odseku 5 písm. b/ zákona o premávke 60 €
Porušenie zákazu jazdy pre traktory a pracovné stroje samohybné na ceste I. a II. triedy, ktoré nie sú opatrené tabuľkou s evidenčným číslom 60 €
Porušenie zákazu jazdy pre traktory a pracovné stroje samohybné na ceste I. triedy, ktoré sú opatrené tabuľkou s evidenčným číslom v pondelok až piatok v čase od 07.00 do 09.00 h 60 €
Porušenie zákazu jazdy pre traktory a pracovné stroje samohybné na ceste I. triedy, ktoré sú opatrené tabuľkou s evidenčným číslom v piatok a v dňoch pracovného pokoja v čase od 16.00 do 20.00 h 60 €
Porušenie zákazu jazdy záprahovým vozidlám a ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm na ceste I. triedy; na ceste II. triedy je takýmto vozidlám zakázaná jazda 60 €
- v čase od 06.00 do 09.00 h, od 15.00 do 20.00 h a od 23.00 do 04.00 h 60 €
- v čase zákazu jazdy niektorých druhov vozidiel podľa odsekov 1 a 2, ak tento čas nie je rovnaký s časmi podľa písmena a) 60 €
Vozidlá s právom prednostnej jazdy Sankcia
Neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozidiel s právom prednostnej jazdy 100 €
- v prípade ohrozenia týchto vozidiel 150 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody Predložiť
Zaradenie sa do skupiny vozidiel s právom prednostnej jazdy a nimi sprevádzaných vozidiel 60 €
Nerešpektovanie rozsvieteného výstražného svetla na stojacom vozidle s právom prednostnej jazdy 60 €
Prekážky v cestnej premávke Sankcia
Neodstránenie spôsobenej prekážky v cestnej premávke, ktorá ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 60 €
Neoznačenie prekážky cestnej premávky 60 €
Osobitné označenie vozidiel Sankcia
Neoprávnené používanie osobitného označenia pre vozidlá (odsek 1 písm. b) a parkovacieho preukazu 60 €
Preprava osôb a nákladu Sankcia
Prekročenie povoleného počtu prepravovaných osôb 60 €
Vyhadzovanie predmetov z vozidla 60 €
Nedodržanie podmienok pri preprave osôb v ložnom priestore nákladného prívesu traktora 60 €
Nesprávne umiestnenie, rozloženie a nedostatočné upevnenie prepravovaného nákladu, čím by bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 60 €
Chodci a cyklisti Sankcia
Obmedzovanie alebo ohrozovanie cestnej premávky skupinou chodcov (viac ako dvaja vedľa seba) 60 €
Porušenie povinnosti chodca idúceho po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený bezpečnostný odev 30 €
Ohrozovanie iných účastníkov cestnej premávky, najmä vedením druhého bicykla za jazdy, ručného vozíka, vedením psa alebo iného zvieraťa alebo vezením predmetov, ktoré by sťažovali vedenie bicykla 60 €
Porušenie povinnosti cyklistu jazdiaceho po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený bezpečnostný odev 30 €
Obmedzenie alebo ohrozenie cyklistov používajúcich cestičku pre cyklistov osobou pohybujúcou sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení 30 €
Jazda na bicykli mimo obce bez riadne upevnenej ochrannej prilby na hlave 10 €


05.01.11, eXeBaT    
Foto titulka
Aktuálny sadzobník pokút
Foto: Foto: ilustračné

Diskusia k článku
AIR
pic

Žilinský kraj
Člen od: 16.11.08
Tém: 232
Príspevkov: 940

06.01.11 08:06

Diskusia k článku [linka]
No aspon viem, ze presne kolko si mam pripravit na sponzorovanie tejto republiky s s s


Co z toho, ze zajtra bude lepsie, ved vzdy ked sa zobudim, je dnes....
eXeBaT
pic

Žilinský kraj
Člen od: 12.08.04
Tém: 146
Príspevkov: 1051

06.01.11 10:33

Zaujímavá bola aj polemika o výške sadzby podľa príjmu.


Minimalizácia zrýchlenia subjektu je priamoúmerná maximalizácii dĺžky ním opísanej trajektórie. (Pomaly ďalej zájdeš)
AIR
pic

Žilinský kraj
Člen od: 16.11.08
Tém: 232
Príspevkov: 940

06.01.11 19:33

Zial do relaneho zivota sa to nedostalo s s s


Co z toho, ze zajtra bude lepsie, ved vzdy ked sa zobudim, je dnes....
milan3232
pic

Bratislavský kraj
Člen od: 04.10.05
Tém: 103
Príspevkov: 1014

06.01.11 20:12

Exe - to by bolo najspravodlivejsie a aj by si to dotycny najviac zapamatal.
ale co mozeme chciet v state, kde nie sme schopni presadit zrusenie imunity posrancov...


Na pocatku bylo slovo bozi a zopar svarenych trubek. To ostatni je legrace a pochopi to i nejvetsi blbec.
AIR
pic

Žilinský kraj
Člen od: 16.11.08
Tém: 232
Príspevkov: 940

06.01.11 20:17

milan3232 s s s s s s


Co z toho, ze zajtra bude lepsie, ved vzdy ked sa zobudim, je dnes....
eXeBaT
pic

Žilinský kraj
Člen od: 12.08.04
Tém: 146
Príspevkov: 1051

06.01.11 21:15

Viac ako sadzobník pokút ma žerie systém výpočtu ceny PZP napr. z obsahu vozidla. Logickejšie mi pripadá vychádzať z veku a hodnoty vozidla, ale to len na margo, nerád by som odbočil od pôvodnej témy.


Minimalizácia zrýchlenia subjektu je priamoúmerná maximalizácii dĺžky ním opísanej trajektórie. (Pomaly ďalej zájdeš)
eXeBaT
pic

Žilinský kraj
Člen od: 12.08.04
Tém: 146
Príspevkov: 1051

06.01.11 21:27

Sadzobník je ešte teplý a už som dnes večer v TV začul info o pripravovanej zmene výšky sadzby za neoprávnené státie na mieste pre vozíčkárov. Samozrejme smerom hore. A dôvod? Ak som dobre pochopil, niekto si pri príprave sadzobníka zle vysvetlil výklad zákona. Príde mi to nepochopiteľné, ale na to som si už za tie roky občasného sledovania politiky zvykol.


Minimalizácia zrýchlenia subjektu je priamoúmerná maximalizácii dĺžky ním opísanej trajektórie. (Pomaly ďalej zájdeš)
AIR
pic

Žilinský kraj
Člen od: 16.11.08
Tém: 232
Príspevkov: 940

06.01.11 22:24

Ano povodne bola pokuta 300€ a teraz urobili chybu a je 60€ s s s a to mala vraj vyrazne stupnut


Co z toho, ze zajtra bude lepsie, ved vzdy ked sa zobudim, je dnes....
Upozornenie: Na tejto stránke sú zobrazené názory návštevníkov a užívateľov portálu. Redakcia nepreberá žiadnu zodpovednosť za prezentované názory a ani sa s nimi nestotožňuje.
Vložiť príspevok môže iba registrovaný užívateľ.
Mediálni partneri
Motomagazín
Reklamní partneri
Copyright © 2oo4-2o17 eXe | ISSN 1337-3064 | Všetky práva vyhradené | Redakcia | RSS | Prístupnosť | motocykel.sk na Facebooku | 0.03273