al level - Test BMW S 1000 RR 2012, Valencia 20. 10. 2011
Svet superportovch motocyklov sa v poslednch rokoch do znanej miery zmenil. Objavili sa nov hri, ktor rozhbali elektronick revolciu, ktor prina okruhov technolgiu pecilov zo serilu MotoGP priamo do vaich rk. Jednm z ldrov tchto radiklnych zmien je prekvapivo znaka BMW, ktor vstpila do tohto kolotoa v roku 2009 s revolunm modelom S 1000 RR. Po dvoch rokoch prichdza prv inovcia tohto modelu. Presnejie 20. 10. 2011 pad tlaov embargo na nov model a spolu s vybranmi novinrmi z celho sveta sa ocitm na okruhu Circuito de la Comunitat Valenciana vo Valencii na oficilnom predstaven novej verzie modelu S 1000 RR.

Prve konm svoju posledn piatu 20-mintovku a stle akosi nemm dos. Spsob akm doke tto motorka prenies ohromn vkon motora na asfalt je neuveriten a aspo v mojom prpade aj silno nvykov. Rann prezentcia, ktor sa tradine niesla v pochvalnom duchu a bola pln superlatvov tkajcich sa novej motorky mi na konci da pripad ovea triezvejia, a som viac ako nchyln veri kadmu slovu, ktor na nej odznelo.

O om to je
Ke BMW v roku 2009 po prvkrt predstavila nov model S 1000 RR, tak len mlokto veril, e by tento motocykel mohol o i len natrbi dominanciu japonskch znaiek. BMW, ktor sa z pretekrskych okruhov stiahlo sn niekedy pred 50-timi rokmi a teraz je znme skr svojimi turistickmi modelmi a dvojvalcovm boxerom predsa neme ponknu viac ako etablovan znaky. Stal sa vak prav opak a nov model S 1000 RR sa konkurencii nielen vyrovnal, ale doslova ju preskoil. Ukzalo sa, e BMW od samho zaiatku pripravovalo motocykel, ktor bude novm tandardom tejto kategrie. Radov tvorvalec ohuroval vkonom 193 k, o bolo o dobrch 10 20 k viac ako ponkala konkurencia. o vak bolo najdleitejie, vaka sofistikovanej elektronike sa tento vkon dal na trati aj v benej premvke efektvne vyui. Kompaktn podvozok zaruoval ahk ovldanie a brzdn systm bol ponkan s vynikajcim elektronickm systmom ABS. Oznaenie nov tandard v triede, tak prvom patril posledn dva roky modelu S 1000 RR.

o je nov
Dva roky je relatvne dlh doba najm v prestnej kategrii superportov, kde vvoj neustle napreduje rchlo vpred. Plat to samozrejme aj v prpade BMW, a vlastne u krtko od svojej premiry v roku 2009 sa zaalo pracova na inovcich a vylepeniach, ktor sa objavili v novej verzii. Kontruktri pri zskavan potrebnch dajov vyuili informcie zskan od uvateov, ale aj odbornej verejnosti a okruhovch jazdcov, ktor poskytli potrebn sptn vzbu. Vsledkom s zlepenia presne tam, kde to bolo potrebn

Motor
Ako sa ukzalo, maximlny vkon 193 k radovho tvorvalca zmeny nevyadoval a kontruktri sa venovali predovetkm jeho vyuitenosti. Jedinou viditenou zmenou na motore je tak nov vfukov koncovka, priom sa zmenilo uloenie katalyztora. Vetky ostatn zmeny na pohonnej jednotke sa tkaj elektroniky. Jednou z priort sa stala lepia odozva motora na pohyb elektronickej plynovej rukovte. Pvodn nastavenie, ktor ponkalo tyri rzne krivky nstupu elektronickej plynovej rukovte (Rain, Sport, Race a Slick) sa na novej verzii zmenili len na dve, priom krivka Rain je uren do daa a ponka extra citliv nastavenie. Pre zostvajce reimy (Sport, Race a Slick) je pouit len jedna krivka, ktor ponka okamit a priamu odozvu na kad pootoenie plynovej rukovte. Vtanou novinkou je aj pouitie mkej pruiny na ovldanie plynovej rukovte, o prina ahie otanie rukovte. alia zmena sa dotkla vkonovch kriviek, ktor prichdzaj s novm nastavenm. V reime Rain je vkon motora obmedzen len na 163 k a jeho nrast je citene plynulej ako v zostvajcich reimoch Sport, Race a Slick, ktor ponkaj plnch 193 k vkonu, no samozrejme spsob akm sa dostan na zadn koleso je odlin. Spolu s vkonovmi krivkami sa zmenili aj krivky krtiaceho momentu a najm v rozsahu 5 000 7 500 otok je nrast krtiaceho momentu, citen vo vetkch tyroch reimoch. Tu by som ete spomenul mechanick zmenu v podobe novej zadnej rozety, ktor m teraz o zub naviac (45) a pomha motor rchlejie dosta do otok a zlepi akcelerciu z nzkych otok. alia novinka sa tka len okruhovho reimu Slick, kde pribudol systm eliminujci brzdn inok motora poas spomaovania. V tomto prpade aj pri plne zavretej plynovej rukovti ostvaj krtiace klapky mlinko odchlen, vaka omu sa do spaovacch komr stle dostva mal mnostvo paliva a mechanick odpor motora je v tomto prpade minimlny a sprva sa takmer ako dvojtakt, ktor nem takmer iaden brzdn inok.

Trakn kontrola DTC a elektronick ABS
Dynamick trakn kontrola, ktor BMW pred dvomi rokmi predstavilo patr medzi najsofistikovanejie systmy na trhu a vyuva okrem inho aj polohov senzory, ktor doku presne kontrolova prcu traknej kontroly aj v hlbokch nklonoch a okamite reagova na nhle odlepenie prednho kolesa od zeme. Pre rok 2012 prichdza s novm nastavenm, ktor vo vetkch vkonovch reimoch ponka citlivej nstup traknej kontroly. To ist plat aj o systme eliminujcom nechcen wheelie, ktor rovnako zasahuje citlivejie bez nhleho preruenia vkonu.
Elektronick systm ABS, ktor bo vyvinut priamo pre potreby superportovch motocyklov rovnako prina nov nastavenia. V civilnch reimoch Rain a Sport je nastavenie citlivejie a zasahuje o nieo skr. Naopak v reimoch Race a Slick je citlivos ABS ovea menia a dokonca reim Slick vypna ABS na zadnom kolese a sksen jazdec si tak pri njazde do zkrut me pomc kontrolovanm mykom.

Inovovan geometria podvozku
Zmenm sa nevyhol ani podvozok a vsledkom je nov vystuen hlava riadenia. Rzvor sa skrtil o 9,3 mm na 1 422 mm. Sasou tchto prav je aj zmenen bod ukotvenia zadnej kyvnej vidlice v rme. Cieom tchto prav je zlepi ovldanie a sptn vzbu, ktor prichdza od podvozku. K tomu by malo prispie aj nov nastavenie pruenia na oboch koncoch. Pruenie okrem toho ponka aj jednoduch a zrozumitenej systm nastavenia. Predn vidlica je uchyten v novom frzovanom prednom okulre, ktor je po vizulnej strnke doslova ahkom na oi. Novinkou na novom modeli je aj mechanick tlmi riadenia, ktor ponka desa rznych polh nastavenia tuhosti.

Dizajn a nov prstrojovka
Dizajn na prv pohad vek zmeny nenaznauje, no bli pohad odhal thlejiu a agresvnejiu podsedlov as. Menm zmenm sa podrobili aj otvory na postrannch kapotach. Vraznejie zmeny si vak vimnete pri pohade na nov prstrojovku, ktor okrem prehadnejieho usporiadania ponka aj nov funkcie. Jednou z nich je Best lap in progress, ktor vs prebliknutm kontrolky upozorn, e v medzias na jeden okruh sa prve zlepil. Tento systm spolupracuje s data loggerom a systmom GPS a kadch 100 m vyhodnot v as (Data logger so zabudovanm GPS je sasou doplnkovej vbavy HP). Na okruhu bola tto pomcka doslova nvykov a kad prebliknutie zelenej kontrolky loveka poriadne nakopne. alm uitonm doplnkom je funkcia Speedwarning, ktor jazdcovi signalizuje prekroenie rchlostnho limitu, ktor si me individulne nastavi. No a na zver spomeniem extra doplnok v podobe vyhrievanch rukovt. Predstava takmer 200-koovho superportu a tohto turistickho doplnku znie trochu absurdne, ale mem vs uisti, e po studench rannch jazdch som na ne nepoul ani slovka kritiky #61514;.

al level
Okruh vo Valencii patr nielen z pohadu jazdca do kategrie top zitkov. Okruh je akoby uzavret v jednom obrovskom kotly a divk m pod sebou prakticky cel tra ako na dlani. Z pohadu jazdca je to vak technicky nron tra, ktor je pln rchlych roviniek a ostrch zkrut, ktor vinou idete na druh prevodov stupe. Idelne miesto pre obratn 600-vku alebo pre najmodernej liter nadupan vkonom a modernou elektronikou. BMW podobne ako Yamaha tde predtm, nesiahla po tomto okruhu len tak nhodou. Profil trate d dokonale vynikn modernm vdobytkom techniky, ktor potom pretavia jazdu na asn zitok aj pre benho smrtenka.

Rain
vodn jazdu absolvujeme s najcitlivejm nastavenm Rain. Nstup vkonu v tomto reime by sa dal oznai ako vemi plynul a prjemn, dokonca cti malik oneskorenie v reakcii motora na plynov rukov. Naviac trakn kontrola bola prakticky v kadej zkrute v plnej permanencii. Idelny reim na vyskanie prce traknej kontroly a v plnom nklone mem bez obv pootoi plynovou rukovou na maximum. Chvu sce bojujem so svojm pudom sebazchovy, no motorka sa ani nezachveje a nstup traknej kontroly je vemi citliv bez akhokovek nznaku trhania. Vjazd je rovnako plynul, aj ke kontrolka traknej kontroly neustle preblikuje. V tomto reime je najcitlivejie nastaven aj ABS, no na suchej vozovke funguje vynikajco, najm ak tlak na pku zvyujete plynulo, tak je prtomnos ABS takmer nepostrehnuten a a manver v tle panickho brzdenia doke vyvola reakciu systmu.

Sport
Na rad prichdza reim Sport, ktor u ponka plnch 193 k vkonu a reakcia na plyn je okamit bez akhokovek oneskorenia. Na okruhu to okamite pozna a v vode kad chvu preblikujca kontrolka Best lap in progress je toho dkazom. Kontrolka traknej kontroly u preblikuje citene menej, a ke zasiahne, tak vemi plynulo. Stle je to vak dos a vo vjazdoch eliminuje akkovek nznak wheellie u v jeho zrodku. Motor na relatvne dlhej cieovej rovinke bez mihnutia oka ukzal ohromn silu o v sebe ukrva a v miestach, kde som zanal brzdi ukazoval tachometer rchlos okolo 265 km/h. Ovldanie bolo pri tom ahk a presn, do zkrut nebolo potrebn vynaklada iadnu extra nmahu.

Race
Z mjho pohadu najlep vkonov reim. Motor sa prejavoval prakticky s rovnakou intenzitou ako v reime Slick. Zsahy elektroniky boli minimlne a mimoriadne citliv zrove. Pri vjazdoch zo zkrut na druh prevodov stupe, kde zrazu mte k dispozcii viac vkonu ako relne potrebujete, sa predn koleso zakadm jemne odlepilo od zeme, no elektronika citlivo zasiahla a po pr sekundch bez toho, aby bolo nutn spomali. Namiesto neustleho bojovania s prebytkom vkonu si kad sekundu jazdu naplno uvam.

Slick
Reim Slick v kombincii s vynikajcimi pneumatikami Metzeler Racetec K3 na okruhu vyhovoval predovetkm nadtandardne rchlym novinrom, ktor boli povine bvalmi pretekrmi. Vplyv elektroniky sa obmedzil na minimum a v kombincii s plnm vkonom motora sa motorka najm vo vjazdoch sprvala agresvnejie a kroti ju bolo najm po fyzickej strnke chvami nronejie. Z pohadu pretekra vak optimum - extrmne vkonn a agresvna motorka, ktor vak ponkala vborn a ahko ovldaten podvozok. Naviac vypnut ABS na zadnom kolese a minimlny efekt brzdenia motorom ponkal agresvnemu jazdcovi nov monos pri njazdoch do zkrut. Zrove aj ABS na prednom kolese uprav svoju citlivos na minimum.

Verdikt
U pvodn verzia modelu S 1000 RR posadila latku neuveritene vysoko a niekto by mohol polemizova i bola inovcia skutone nutn. Po dni strvenom v sedle novho modelu znie odpove jednoznane no. Najm ak vae kroky smeruj na okruh, tak zmeny poctite okamite a mte k dispozcii dokonalejie fungujcu elektroniku kombinovan s ahkm ovldanm a ohromnm vkonom motora. Potom s tu jednotliv vkonov reimy, ktor vm umonia presne si vybra nastavenie, ktor zodpoved momentlnym podmienkam, ale aj vaim jazdeckm schopnostiam. BMW odviedlo vynikajcu prcu, a podobne ako ja budete len ako na tomto motocykli hada nejak negatva.

Doplnky High Performance
BMW evidentne mysl aj na okruhovch jazdcov, pre ktorch ponka irok paletu vlastnch portovch doplnkov pod skratkou HP (High Performance). Vyuva pri tom sksenosti zskan psobenm nielen v ampionte superbikov, ale aj v stockovch triedach, kde v poslednch rokoch model S 1000 RR zskal mnostvo titulov nielen na medzinrodnej rovni ale aj na nrodnch ampiontoch.

Sasou pecilnych doplnkov tak s:

- nov titnov zvody a koncovka vfuku HP
- nov postrann krdelk HP
- okruhov data logger (snma dt) HP so zabudovanm systmom GPS


Samostatnou kapitolou s pecilne okruhov doplnky HP racing parts, ktor s uren vlune na okruhov vyuitie. Sem okrem inho patr:
- HP race power kit (sada dielov pre motor)
- HP race calibration kit (kalibran kit na individulne vyladenie elektroniky)

alie doplnky predstavuje kit na obrten systm radenia a pecilne portov stpaky.


BMW S 1000 RR 2012

Motor: 999 ccm, 16 ventilov DOHC, R4
Vkon: 192 k pri 13 000 ot./min.
Krt. moment: 112 Nm pri 9 750 ot./min.
Prevodovka: 6-stupov, reaz
Rozmery (D x x V): 2 056 x 826 x 1 138 mm
Rm: dvojit chrbticov, pozvran z hlinkovch profilov
Hmotnos: 202 / 204,5 kg (ABS) (prevdzkov)
Rzvor: 1 422 mm
Vka sedla: 820 mm
Objem pal. ndre: 17,5 l
Pneu: vpredu: 120/70-17, vzadu: 190/55-17

Za pozvanie akujeme: BMW Motorrad CZ/SK


Text: Miro Tami, foto: BMW Motorrad

lnok bol publikovan v asopise Motomagazn 12/2011

28.01.12, Janka    
Foto titulka
al level - Test BMW S 1000 RR 2012, Valencia 20. 10. 2011

Fotogalria
Janka - al level - Test BMW S 1000 RR 2012, Valencia 20. 10. 2011

ffff
Bude S 1000 RR najlepia aj v roku 2012? ako poveda, ale konkurenciu ak vemi nron loha ak chce BMW prekona
f
Na prezentcii nechbal ani bval ampin triedy superbikov Troy Corser, ktor okrem jazdenia s novinrmi ochotne poskytoval technick informcie
f
Lder v triede litrovch superportov sa pre rok 2012 ete zlepil
f
f
Elektronick systm ABS funguje bezchybne a prispsob svoju charakteristiku jazdnmu reimu, ktor mte prve zvolen
f
Prepnanie medzi jednotlivmi vkonovmi reimami je rchle a jednoduch
f
Frzovan okulr je doslova pastvou pre oi
f
Prstrojovka je vybaven novmi funkciami, ktor vyuijete nielen na okruhu
f
Nov podsedlov partie ponkaj agresvnej dizajn
f
Nov koncovka vfuku pomha zlepi priebeh krtiaceho momentu v strednch otkach
Diskusia k lnku
Vloi prspevok me iba registrovan uvate.
Medilni partneri
Motomagazn
Reklamn partneri
Copyright © 2oo4-2o17 eXe | ISSN 1337-3064 | Vetky prva vyhraden | Redakcia | RSS | Prstupnos | motocykel.sk na Facebooku | 0.02353