Info
Nápoveda
O motocykel.sk
motocykel.sk je portál o motocykloch a ich nadšencoch, ktorí sa chcú prezentovať vo svete internetu.
Pôvodný názov bol exebat.sk, spustený 12.8.2004. 17.3.2007 zmena názvu na motocykel.sk.
Bez rozdielu pohlavia a veku si všetci vzájomne tykáme.
Registrácia
Osobné údaje
Použitie osobných údajov
Registrácia vyžaduje zadanie niekoľkých základných demografických informácií a platnej e-mailovej adresy. Táto registrácia užívateľovi umožní získať niekoľko výhod určených špeciálne pre takto registrovaných užívateľov. Reklamným agenturám a daľším partnerom budú poskytované iba údaje v agregovanej podobe tak, aby nebolo možné určiť pôvodcov jednotlivých informácií. Poskytnuté e-mailové adresy sú určené iba pre komunikáciu portálu motocykel.sk so svojími návštevníkmi. Poskytnuté e-mailové adresy nebudú poskytnuté tretím osobám. Portál motocykel.sk môže zaslať maximálne jednu správu s reklamnou informáciou týždenne. Každý registrovaný užívateľ má právo zasielanie týchto správ zo strany portálu motocykel.sk zakázať, a to nastavením vo svojom profile. Prevádzkovateľ portálu motocykel.sk učiní všetko čo je v jeho silách, aby ochránil údaje registrovaných užívateľov pred zneužitím a s výnimkou agregovaných údajov ich nebude poskytovať tretím osobám. Tento záväzok sa nevzťahuje na údaje, ktoré môže požadovať Policajný zbor Slovenskej republiky či iné štátne orgány podľa platných právnych predpisov.
Rozšírenie osobných údajov
V prípade súťaží, výherných akcí, kvízov a podobných aktivít môže prevádzkovateľ portálu motocykel.sk od účastníkov tejto akcie požadovať aj ďalšie osobné údaje, ktoré sú podľa platných právnych predpisov potrebné na overenie totožnosti osoby, ktorá sa zúčastňuje danej akcie, alebo údajov podľa spôsobu akcie, potrebných na upovedomenie prípadných víťazov. Informácie získané o užívateľoch zúčastňujúcich sa akcie sponzorovanej tretím subjektom a to vrátane takto získaných osobných údajov, môžu byť tomuto tretiemu subjektu poskytnuté. motocykel.sk si vyhradzuje právo zverejniť mená a prípadne iné informácie o víťazoch danej akcie.
Akékoľvek informácie, ktoré užívateľ portálu motocykel.sk poskytne tretím osobám pri kúpe tovaru, služieb či inej činnosti, sprostredkovanej pre tretie osoby portálom motocykel.sk, sú chránené podľa pravidiel tohoto partnera a nevzťahujú sa na ne pravidlá uvedené na tejto stránke.
Podmienky používania portálu
Obsah portálu
Je zakázane spracovávať, upravovať a zasahovať do obsahu portálu motocykel.sk. Stránky motocykel.sk môžu byť zobrazované a vytláčané iba pre osobnú nekomerčnú potrebu a užívateľ súhlasí s tým, že obsah stránok nebude ďalej šíriť, reprodukovať, rozosielať, inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať či inak poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného povolenia od prevádzkovateľa portálu motocykel.sk! Z tohoto pravidla je stanovená jedna výnimka, kedy je uživatel oprávnený bezplatne zverejniť ikonku, logo, banner portálu motocykel.sk, alebo textovú linku ako odkaz na webové stránky portálu motocykel.sk s adresou "www.motocykel.sk".
RSS export
RSS export portálu motocykel.sk je určený prevažne pre osobnú potrebu užívateľov, ktorí majú záujem túto (RSS) službu využívať. RSS export je možné využívať aj na iných webových stránkach bez predchádzajúceho súhlasu, avšak je nutné o tom informovať prevádzkovateľa portálu.
Využívanie obsahu
Stránky motocykel.sk a ani žiadnu časť portálu motocykel.sk NESMIE tretia strana využívať bez predchádzajúcej písomnej dohody pre svoju zárobkovú alebo nezárobkovú činnost, či ich ponúkať svojim klientom ako svoje vlastné dielo. Požadovanie akýchkoľvek poplatkov (vrátane manipulačných a réžijných poplatkov) zo strany tretích osôb za využívanie služieb a produktov poskytovaných v rámci projektu motocykel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu protizákonné a tretia osoba sa tým vystavuje súdnemu sporu a trestnému stíhaniu.
Práva, povinnosti a nárok
Užívateľ NEMÁ nárok na náhradu škody spôsobenej nefunkčnosťou alebo zlou dostupnosťou služby, poruchou, stratou (vymazaním) údajov alebo obsahu webovej stránky (textov, fotografií, súborov a pod...), prípadným únikom informácií o užívateľovom účte, alebo z iného dôvodu, ako následku používania služby. Prevádzkovateľ motocykel.sk sa bude snažiť o spoľahlivosť a bezpečnosť služby, prevádzkovateľ neposkytne údaje o užívateľovi tretej osobe.
Zablokovanie/zrušenie užívateľského účtu
Prevádzkovateľ môže zablokovať účet alebo úplne vymazať užívateľský účet registrovaného užívateľa (vrátane všetkých dát užívatela, ktoré umiestnil na priestory poskytované prevádzkovateľom) v prípadoch:

 • ak si užívateľ zaregistruje prihlasovacie meno obsahujúce vulgárne alebo urážlivé pomenovanie, pomenovanie, ktoré by mohlo spôsobiť pohoršenie, alebo byť v rozpore so všeobecne uznávanými morálnymi a etickými pravidlami, alebo sa snaží vytvárať súvislosť s prevádzkovateľom služby, alebo iným nevhodným menom, ktorého nevhodnosť závisí od posúdenia prevádzkovateľa služby, zablokovanie existujúceho konta nie je v tomto prípade časovo obmedzené (t.j. môže byť zmazané aj neskôr v prípade, aj ak už dlhšiu dobu pod daným pomenovaním užívateľ vystupoval)
 • ak užívateľ svojim správaním vyvoláva hádky, flame war, alebo používa vulgárne slová. Prvým krokom je zmazanie takéhoto príspevku (príspevkov) užívateľa a odobratie všetkých dovtedy nasporených kreditov (nenároková odmena poskytovaná prevádzkovateľom). Pri opakovanom porušovaní pravidiel dôjde k zablokovaniu účtu na určitú dobu, alebo k úplnému zrušeniu účtu.
 • ak užívateľ zneužije priestor poskytovaný prevádzkovateľom (vrátane priestorov v diskusných fórach, fotoalbumoch a pod.) na šírenie nenávisti voči ľuďom, či skupinám ľudí, propagovanie cirkví, politických strán, alebo ak bude priestor na portáli zneužívať na reklamu alebo komerčné aktivity seba alebo tretích osôb
 • ak užívateľ umiestní na priestory poskytované prevádzkovateľom reklamné odkazy, tzv. refferal alebo affiliate odkazy na iné webové stránky svoje, alebo webové stránky tretích osôb. Neplatí v prípade katalógu webových stránok.
 • ak užívateľ propaguje nelegálne aktivity, porušovanie autorských práv, alebo warez stránky a pod.
 • ak užívateľ akýmkoľvek spôsobom porušuje zákony Slovenskej republiky, používa priestor na páchanie alebo napomáhanie páchaniu trestných činov
 • ak sa užívateľ pokúša prihlásiť ako iný užívateľ bez vedomia tohoto iného užívateľa
 • ak sa užívateľ pokúsil svojim konaním narušiť funkčnosť služby, alebo ktorejkoľvek inej časti motocykel.sk, vrátane konania mimo portálu motocykel.sk, ak umiestnil v priestore prevádzkovateľa obsah, aplikáciu, alebo čokoľvek iné, čo by mohlo ohroziť stabilitu služby, alebo dobré meno prevádzkovateľa
 • ak užívateľ umiestni v priestore poskytovaného prevádzkovateľom pornografický materiál, za pornografický materiál sa nepovažujú akty
 • ak nebude registrácia overená potvrdzovacím kódom zaslaným na e-mailovú adresu do 48 hodín (systém túto registráciu automaticky zmaže)
 • ak sa užívateľ neprihlási aspoň jeden krát v priebehu 12 mesiacov, systém automaticky zmaže konto tohto užívateľa (NICK zostane rezervovaný, pozri kategóriu Vrátenie registrácie), alebo ak si jeden užívateľ vytvoril viacero účtov (jeden užívateľ smie bezplatne používať len jeden účet)
 • prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu, ak je správanie sa užívateľa v rozpore s etickými zásadami, prípadne ak porušuje platný právny poriadok SR, alebo z iných dôvodov, ktoré uzná ako za nevhodné
 • alebo v inom prípade, ak prevádzkovateľ považuje za nevhodné, poskytovať službu danému užívateľovi alebo skupine užívateľov
Záruky
Každý užívateľ vstupuje na portál motocykel.sk a používa ho na vlastné riziko. motocykel.sk nezodpovedá za akékoľvek škody, či už priamo alebo nepriamo, vzniknuté v súvislosti s používaním portálu motocykel.sk, ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej či úplnej nefunkčnosti portálu motocykel.sk.
motocykel.sk nezodpovedá a ani neručí za pravdivosť, obsah a formu reklamy, uverejnenej na portáli a neručí ani za zaväzky osôb, ktorých ponuky sú vo forme reklamy zverejnené na portáli motocykel.sk.
Nový užívateľ
Registráciou na stránkach portálu motocykel.sk sa nestávaš členom žiadneho klubu, alebo združenia a preto tento názov "člen" nikde na webe ani nenájdeš. Stávaš sa ale užívateľom a radíš sa do partie správnych ľudí, ktorí zasvätili svoj čas a peniaze koníčku na dvoch kolesách.
Do registračného formulára musíš zadať existujúcu e-mailovú adresu, na ktorú ti príde overenie registrácie. Políčka označené hviezdičkou sú povinné,e-mailová adresa a pohlavie sa dajú nastaviť iba raz. Nepodceňuj vyplnenie ostatných údajov, ktoré sa ti zohľadňujú pri počítaní ranku. Pozri rank.
Vrátenie registrácie
Vrátenie registrácie zmazaného neaktívneho užívateľského konta je možné jedine zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu email. Táto požiadavka musí byť odoslaná z tej istej e-mailovej schránky, ktorá bola vložená do registračného formulára.
Nie je možné vrátiť registráciu, ktorej zrušenie vykonal prevádzkovateľ z dôvodu porušovania etických zásad, alebo platného právneho poriadku SR takýmto užívateľom.
Rank
Veľmi často sa môžeš stretnúť v diskusných fórach s odlíšením užívateľov. Ide o tzv. RANK, čo je hodnosť užívateľa. Prevádzkovateľ tým odmeňuje užívateľov, ktorí ho často navštevujú, prispievajú do diskusného fóra, prípadne na iné časti stránky a tým sa líšia od čerstvo registrovaných, alebo zriedka kedy sa objavujúcich návštevníkov. Prideľovanie rankov je záležitosťou naprogramovaného systému a nie subjektívne názoru prevádzkovateľa portálu.
V tomto systéme sú zahrnuté články (článok má najväčšiu hodnotu), diskusie (každá diskusia má svoju špecifickú hodnotu), naplnenosť profilu (do úvahy sa neberú údaje ako ICQ a WWW stránka), počet denných návštev ročne (viacnásobné prihlásenie za deň sa počíta ako jedno prihlásenie) a fotoalbumy (táto hodnota ale nemá podstatnú váhu).
Grafické znázornenie aktivít užívateľa
rank
Postupnosť z ľava do prava. Čím bližšie k červenému poľu, tým viac zaznamenaných aktivít tohoto užívateľa.
Nadpis pod nickom
Šéfredaktor, Redaktor, Moderátor, Veterán,Profil, alebo Anonym.
Profil - po kliknutí na tento odkaz sa zobrazí profil užívateľa.
Anonym - pochádza z čias, kedy nebola potrebná registrácia a mohli prispevať aj anonymní užívatelia.
Inzercia
Podmienky inzercie
 • Inzerát sa podáva bezplatne, vrátane komerčnej inzercie
 • Prevádzkovateľ služby nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov uverejnených na portáli motocykel.sk
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vyradiť inzerát, prípadne zmeniť jeho obsah, ak je v rozpore s podmienkami využitia, etickými zásadami, prípadne ak porušuje platný právny poriadok SR, alebo z iných dôvodov, ktoré uzná ako za nevhodné
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť nezmyselný inzerát, prípadne dva rovnaké inzeráty podané v 1 deň na stránkach, zmeniť kategóriu do ktorej boli inzeráty pridané, ak podľa jeho úvahy iná kategória výstižnejšie vystihuje zmysel inzerátu
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo použiť podané inzeráty aj na iných portáloch, alebo v tlačenej podobe v novinách, alebo časopisoch bez súhlasu podávajúceho a tým zvýšiť jeho sledovanosť aj v týchto médiách
Kredity
Za každé prihlásenie sa užívateľa do systému na stránkach motocykel.sk sa mu pripočíta 1 kredit. Prihlásiť sa dá iba 1x denne, opakované prihlásenia v jeden deň nenavyšujú počet kreditov. Znamená to, že ak sa užívateľ prihlasuje každý deň po celý mesiac, získa 30 kreditov, ktoré už môže v budúcnosti použiť na zviditeľnenie svojho inzerátu a zaradiť ho na vrch nad ostatné, ako prioritný. Slúži k tomu služba "Moje inzeráty".
Výšku svojich kreditov si môže užívateľ kontrolovať po prihlásení vo svojom profile v zozname užívateľov, alebo priamo na stránke "Moje inzeráty".
Kredity si nie je možné zakúpiť a sú neprenosné. Kredity nie sú vymáhateľné žiadnym spôsobom a sú formou vernostnej odmeny prevádzkovateľom portálu motocykel.sk Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť, prípadne úplne zrušiť ponúkaný benefit pre svojich uživateľov.
Ceny za zobrazenie prioritných inzerátov:
 • Iba v jednej kategórii (30kr.)
 • Všetky kategórie (60kr.)
Kredity sú neprenosné.
Služba "Moje inzeráty"
Pre hromadné opakované podávanie inzerátov slúži práve táto služba, ktorá ti zjednoduší a hlavne urýchli ich aktualizáciu. Takže už nie je potrebné zakaždým vypisovať formuláre a pridávať fotografie.
 1. užívateľ musí byť registrovaný/prihlásený
 2. po podaní inzerátu sa inzerát automaticky zaradí medzi "Moje inzeráty"
 3. užívateľ ho môže neskôr kliknutím vložiť aj s fotografiami už vypísaný do formulára na pridávanie nových inzerátov, prípadne zmazať ako neaktuálny
Obsah inzerátu je možné pri opakovanom vložení zmeniť a taktiež pridať fotografie - max.3.
Inzerát je podaný anonymne a nezobrazuje sa pri ňom nick (registrovaného) užívateľa, pokiaľ ho sám nezadá do formulára.
Chat
Formátovanie textu
[b]TEXT[/b] - TEXT
[i]TEXT[/i] - TEXT
[u]TEXT[/u] - TEXT
Správa všetkým - ALL» text
Zmena témy- TEMA» text
Podfarbenie správ
Správa tebe
Šepkanie
Správa všetkým
! - strata spojenia / systém odpočítava čas do automatického odhlásenia užívateľa
Lotéria
Lotéria je hra, v ktorej si hráč počas jedného kola, ktoré trvá 24 hodín a končí sa vždy o polnoci náhodným žrebovaním výhercu, môže zakúpiť jeden los za svoje kredity.
Kredity nie sú vymáhateľné žiadnym spôsobom.
Mediálni partneri
Motomagazín
Reklamní partneri
Copyright © 2oo4-2o17 eXe | ISSN 1337-3064 | Všetky práva vyhradené | Redakcia | RSS | Prístupnosť | motocykel.sk na Facebooku | 0.00111