Connect with us

Spravodajstvo

Novela zákona o premávke na pozemných komunikáciách

Publikovaný

on

Pozitívne ovplyvnenie dopravnobezpečnostnej situácie v SR je cieľom návrhu novely zákona 315/1996 o premávke na pozemných komunikáciách, ktorú vypracovalo ministerstvo vnútra. Porušovanie pravidiel cestnej premávky má za následok vznik vážnych dopravných nehôd. Rezort vnútra pokladá za potrebné eliminovať porušovanie dopravných predpisov prísnejšími postihmi.

Novelizovaný zákon o premávke na pozemných komunikáciách by mal nadobudnúť účinnosť 1. marca 2005.

Rozširuje sa okruh dôvodov na zadržanie vodičského preukazu

 • za prekročenie stanovenej rýchlosti jazdy v obci o viac ako 30 km/hod a na ostatných cestách o viac ako 40 km/hod
 • za jazdu cez križovatku na signál STOJ
 • za prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané
 • za predbiehanie iného vozidla na zakázanom úseku
 • rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu bude doplnené o zákaz vedenia motorového vozidla

Skúšky z odbornej spôsobilosti:
– skúšobným komisárom žiadateľov o vodičské oprávnenie bude môcť byť len príslušník dopravnej polície poverený ministerstvom vnútra. MV SR bude zároveň viesť evidenciu skúšobných komisárov
– osoba, ktorej odobrali vodičské oprávnenie na viac ako 2 roky, sa bude musieť podrobiť skúške odbornej spôsobilosti
– skúšku budú musieť absolvovať aj vodiči, ktorí sa počas jedného roka dopustia piatich a viacerých porušení pravidiel cestnej premávky alebo spáchajú dva a viac trestných činov súvisiacich s cestnou premávkou, resp. spôsobia dve a viac dopravných nehôd.

Zmeny v dopravných evidenciách:
– polícia bude viesť aj evidenciu osôb, ktoré neúspešne žiadali o udelenie vodičského oprávnenia alebo im bolo vodičské oprávnenie odobraté
– evidencia každého vodiča bude obsahovať okrem jeho osobných údajov aj priestupky a trestné činy, ktorých sa dopustil, a sankcie, ktoré mu boli za ne uložené, údaje o jeho zdravotnej spôsobilosti
– v evidencii dopravných nehôd bude polícia viesť aj údaje o následkoch dopravnej nehody na živote a zdraví účastníkov
– do evidencií dopravnej polície budú povinne zasielať údaje všetky orgány oprávnené prejednávať dopravné priestupky
– do evidencie vozidiel nebude možné zaevidovať vozidlo s neoprávnene pozmenenými identifikačnými číslami VIN, polícia nevykoná v takýchto prípadoch ani zmeny v evidencii

Držitelia a prevádzkovatelia motorových vozidiel, ktorí sú právnickými osobami alebo podnikatelia- fyzické osoby, budú povinní viesť o prevádzke vozidla evidenciu.

– v prípade dopravného priestupku totiž častokrát nemožno objektívne preukázať, ktorá konkrétna osoba vozidlo viedla.

Evidencia musí obsahovať:

 • meno a priezvisko vodiča vozidla
 • dátum a čas vedenia vozidla
 • evidenčné číslo vozidla
 • adresu trvalého pobytu vodiča.

Ozbrojené zložky pri plnení osobitných úloh nebudú musieť dodržiavať povolenú rýchlosť v obci.

Vodiči motorových vozidiel budú musieť používať ustanovené osvetlenie počas celého roka /teda nielen od októbra do marca/. Vodiči nemotorových vozidiel budú povinní používať ustanovené osvetlenie počas jazdy za zníženej viditeľnosti.

Zmeny v zákone o priestupkoch:

 • pribudli nové skutkové podstaty priestupkov na úseku dopravy /prejazd cez križovatku na signál STOJ, prejazd cez železničné priecestie, zakázané predbiehanie a i/
 • sankcie za priestupky, ktoré nie sú osobitne vymedzené, sa z doterajších 2000 Sk zvyšujú na 4000 Sk
 • znižuje sa sadzba za priestupok, kedy vozidlo nespĺňa podmienky na používanie v cestnej premávke /napr. neúplná výbava vozidla ? chýbajúca žiarovka a pod./ ? dosiaľ zákon umožňoval uložiť pokutu do 10-tisíc Sk a zákaz činnosti na 1 rok, podľa nového návrhu bude možné uložiť pokutu do 4000 Sk
 • vypúšťa sa právo na odopretie podania vysvetlenia, ak by blízkym osobám hrozilo nebezpečenstvo postihu za priestupok,

Zmeny v zákone o obecnej polícii:

 • obecná polícia už nebude môcť ukladať a vyberať pokuty za dopravné priestupky podľa zákona o premávke na pozemných komunikáciách
 • obecná polícia v zmysle zákona zabezpečuje verejný poriadok, ochranu životného prostredia a iné úlohy v zmysle obecných nariadení, prejednávanie dopravných priestupkov je nad rámec jej úloh

O poslednej novele zákona o premávke na pozemných komunikáciách účinnej od 1. mája 2004

MV SR 21. 10. 2004
Zdroj – www.minv.sk

Alena Koišová, Komunikačný odbor MV SR

MVSR

Pridaj komentár

Komentuj článok

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Najčítanejšie

Partneri