Connect with us

Spravodajstvo

Nepodceňujte zmluvné postenie, toto by ste určite mali vedieť!

Publikovaný

on

 

Nové pravidlá v PZP
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škody spôsobené
prevádzkou motorového vozidla (PZP) zaznamenal od 1. 4. 2015 zmeny, ktoré sme všetci s napätímočakávali, a to v radoch odbornej, ako aj motoristickej verejnosti. Sú tieto zmeny prevratné alebo lenkozmetické? Pozrime sa na význam zmien v pravidlách biznisu s PZP motorových vozidiel.

 

Novelizácia zákona o PZP obsahuje dve podstatné zmeny:
*Ak zanikne poistná zmluva o PZP pre nezaplatenie poistného, motorista – držiteľ alebo majiteľ
auta má slobodu pri výbere poisťovne pri uzatváraní novej poistnej zmluvy.
*Poisťovne sú povinné zvýhodniť bezškodového vodiča formou zľavy – bonusu a majú priznať
prirážku – malus motoristovi, ktorý často zráža iných vodičov, cyklistov, chodcov, prípadne ničí
iný okolitý majetok.

 

Aké sú však praktické dopady na skutočných motoristov, v skutočných poisťovniach a na skutočnom trhu?

 

Neplatiť poistné sa nemusí oplatiť
Je všeobecne známe, že držiteľ alebo majiteľ každého motorového vozidla, registrovaného na polícii, s prideleným evidenčným číslom vozidla, je v každom okamihu povinný mať uzavreté povinnézmluvné poistenie. Keď nezaplatí poistné, je v omeškaní s platením a po uplynutí lehoty 1 mesiac od splatnosti mu poistná zmluva zanikne pre nezaplatenie poistného. Po zániku poistenia má povinnosť sa poistiť v ľubovoľnej poisťovni podľa svojho výberu, v súčasnosti si môže vybrať z 12 poisťovni na Slovensku. Na prvý pohľad jednoznačná výhoda oproti stavu do 30.3.2015, kedy musel motorista po zániku poistnej zmluvy pre nezaplatenie poistného uzavrieť poistnú zmluvu s tým istým poisťovateľom.

 

Medzi poisťovňami panuje tvrdý konkurenčný boj, čo je dobré pre zákazníka, pretože jedine na vysokokonkurenčnom trhu môže kvalita služieb stúpať a ceny klesať. Pokiaľ sa necháte zlákať na cenovú výhodu – zľavu okolo 20 EUR u konkurencie a zároveň chcete využiť predčasnú možnosť zániku poistenia nezaplatením poistného, zvážte okolnosti a riziká takého postupu:
* Keď nezaplatíte poistné, poistná zmluva zanikne až po uplynutí lehoty 1 mesiac po dni
splatnosti.
* Celý 1 mesiac odo dňa splatnosti do zániku poistenia nesmiete spôsobiť škodu. V prípade
škody v tomto období poisťovňa zaplatí poškodenému poistné plnenie v plnej výške, následne
si však bude celú škodu od vás vymáhať formou regresného nároku vo výške 100% poistného
plnenia z dôvodu omeškania s platením poistného. Zákon doslova umožňuje poisťovni taký
postup. Ak nie ste na auto odkázaný, odporúčame celý mesiac nejazdiť.
*Zápočtový list bonusu, resp. potvrdenie o škodovom priebehu posiela poisťovňa do 15 dní od
zániku poistenia. Z praktického hľadiska je problematické uzavrieť nové poistenie so
zohľadnením škodového priebehu bez potvrdenia o ňom. Vzniká teda ďalšie obdobie 2
týždňov, kedy nebudete mať poistku. Jazdiť bez poistky je nelegálne, nehovoriac o tom, že po
čase vám môže prísť z príslušného úradu pozdrav s naliehavou výzvou na zaplatenie mastnej
pokuty až do 3 319 EUR.
* V prípade skončenia poistnej zmluvy pre nezaplatenie poistného ste povinný vrátiť poisťovni
potvrdenie o poistení (bielu kartu) a zelenú kartu. Ak to neurobíte, poisťovňa vám odoprie
vydanie potvrdenia o škodovom priebehu. To je ďalší zádrheľ, ktorý vám znemožní používať
vaše auto.

 

Záverečné odporúčanie: Radíme nešpekulovať o zmene poisťovne počas poistného obdobia formou zániku zmluvy nezaplatením poistného. Rozumnejšie je načas platiť poistné a najneskôr 6 – týždňov pred výročným dňom začiatku poistenia poslať poisťovni výpoveď PZP. Okrem toho každá poisťovňa je podľa zákona povinná poslať 10 týždňov pred výročným dňom ponuku poistného na nasledujúce poistné obdobie, budete mať teda čas na porovnanie s aktuálnou ponukou na trhu.

 

Funguje bonus a malus v PZP?
§ 8, odsek 3. novelizovaného zákona o PZP hovorí:

 

„Pri určení výšky poistného v poistnej zmluve pri poistení zodpovednosti podľa tohto zákona je poisťovateľ povinný zohľadňovať celkový predchádzajúci škodový priebeh poistenia zodpovednostipoistníka, a to zľavou na poistnom, ak je priebeh poistenia zodpovednosti bez škody, alebo prirážkou k poistnému, ak sa vyplatí poistné plnenie z poistenia zodpovednosti.“

 

V Taliansku, v Nemecku alebo v iných ekonomicky najvyspelejších krajinách sú ceny PZP minimálne pre vodiča, ktorý nebúra a jazdí na bezpečnom rodinnom aute oproti napr. 20 – ročnej blondíne sčerveným športovým autom, ktorá naviac vo svojom mladom veku vykazuje 3 „ťukance“ ročne. Taký klient platí až napr. 7-násobok ako prvý typ motoristu.

 

Slovenské poisťovne sa od začiatku éry PZP v roku 2002 tvária, že systém zvýhodňovania
bezškodových motoristov formou zľavy – bonus, a naopak, sankcionovania problémových vodičov
prirážkou – malus, im je vlastný, všetky poisťovne formálne majú toto zakotvené vo svojich poistných podmienkach. Prax je však úplne odlišná, pretože medzi poisťovňami pri prenášaní malusov panuje bezzásadovosť. Klient, ktorý spôsobí škodu, sa vyhne plateniu vyššieho poistného jednoducho tak, že zruší poistnú zmluvu vo svojej poisťovni a od nasledujúceho poistného obdobia prejde ku konkurencii, kde ho privítajú s otvorenou náručou a priznajú mu tzv. vstupný bonus v maximálnej výške.

 

Od poisťovní zákon vyžaduje dôsledné uplatňovanie bonusu a malusu, ale v praxi bude toto možné len vtedy, keď bude existovať register škôd online dostupný všetkým pracovníkom a poisťovacím agentom, ktorí uzatvárajú PZP vozidla. Bonus a malus predsa musí byť korektne overený v registri škôd. Každý motorista má mať zápočtový list dostupný všetkým poisťovniam. V Českej republike sa tento systém bežne používa už niekoľko rokov, na Slovensku sa podľa dostupných informácií nič také zatiaľ nepripravuje.

 

Opäť teda vznikli na Slovensku pravidlá, ktoré sú v praxi nevykonateľné. Poisťovne začali ešte viacsegmentovať oceňovanie klientov, čiže zvyšovať počet kritérií, ktoré sú rozhodujúce pre výpočet poistky. Už nie je dôležitý len objem valcov, výkon a hmotnosť vozidla, vek držiteľa, ale poisťovne sazaujímajú aj o okres registrácie, farbu vozidla, či množstvo emisií, ktoré produkuje vaše auto. Čo je však najzaujímavejšie, ceny PZP ustavične klesajú.

 

Advertisement

Pridaj komentár

Komentuj článok

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Advertisement

Najčítanejšie

Partneri