Connect with us

Spravodajstvo

Novela zákona o premávke na pozemných komunikáciách II.

Publikovaný

on

Pozitívne ovplyvnenie dopravnobezpečnostnej situácie v SR je cieľom návrhu novely zákona 315/1996 o premávke na pozemných komunikáciách, ktorú vypracovalo ministerstvo vnútra. Porušovanie pravidiel cestnej premávky má za následok vznik vážnych dopravných nehôd. Rezort vnútra pokladá za potrebné eliminovať porušovanie dopravných predpisov prísnejšími postihmi. Novelizovaný zákon o premávke na pozemných komunikáciách by mal nadobudnúť účinnosť 1. marca 2005.
Rozširuje sa okruh dôvodov na zadržanie vodičského preukazu
 • za prekročenie stanovenej rýchlosti jazdy v obci o viac ako 30 km/hod a na ostatných cestách o viac ako 40 km/hod
 • za jazdu cez križovatku na signál STOJ
 • za prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané
 • za predbiehanie iného voziula na zakázanom úseku
 • rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu bude doplnené o zákaz vedenia motorového voziula
Skúšky z odbornej spôsobilosti:
 • skúšobným komisárom žiadateľov o vodičské oprávnenie bude môcť byť len príslušník dopravnej polície poverený ministerstvom vnútra. MV SR bude zároveň viesť evidenciu skúšobných komisárov,
 • osoba, ktorej odobrali vodičské oprávnenie na viac ako 2 roky, sa bude musieť podrobiť skúške odbornej spôsobilosti
 • skúšku budú musieť absolvovať aj vodiči, ktorí sa počas jedného roka dopustia piatich a viacerých porušení pravidiel cestnej premávky alebo spáchajú dva a viac trestných činov súvisiacich s cestnou premávkou, resp. spôsobia dve a viac dopravných nehôd.
Zmeny v dopravných evidenciách:
 • polícia bude viesť aj evidenciu osôb, ktoré neúspešne žiadali o udelenie vodičského oprávnenia alebo im bolo vodičské oprávnenie odobraté,
 • evidencia každého vodiča bude obsahovať okrem jeho osobných údajov aj priestupky a trestné činy, ktorých sa dopustil, a sankcie, ktoré mu boli za ne uložené, údaje o jeho zdravotnej spôsobilosti,
 • v evidencii dopravných nehôd bude polícia viesť aj údaje o následkoch dopravnej nehody na živote a zdraví účastníkov,
 • do evidencií dopravnej polície budú povinne zasielať údaje všetky orgány oprávnené prejednávať dopravné priestupky,
 • do evidencie vozidiel nebude možné zaevidovať voziulo s neoprávnene pozmenenými identifikačnými číslami VIN, polícia nevykoná v takýchto prípadoch ani zmeny v evidencii,
Držitelia a prevádzkovatelia motorových vozidiel, ktorí sú právnickými osobami alebo podnikatelia – fyzické osoby, budú povinní viesť o prevádzke voziula evidenciu.
– v prípade dopravného priestupku totiž častokrát nemožno objektívne preukázať, ktorá konkrétna osoba voziulo vieula. Evidencia musí obsahovať:
 • meno a priezvisko vodiča voziula
 • dátum a čas vedenia voziula
 • evidenčné číslo voziula
 • adresu trvalého pobytu vodiča.
Ozbrojené zložky pri plnení osobitných úloh nebudú musieť dodržiavať povolenú rýchlosť v obci. Vodiči motorových vozidiel budú musieť používať ustanovené osvetlenie počas celého roka /teda nielen od októbra do marca/. Vodiči nemotorových vozidiel budú povinní používať ustanovené osvetlenie počas jazdy za zníženej viditeľnosti.
Zmeny v zákone o priestupkoch:
 • pribudli nové skutkové podstaty priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky /prejazd cez križovatku na signál STOJ, prejazd cez železničné priecestie, zakázané predbiehanie ai.,
 • návrh novely nezvyšuje hornú výšku pokuty za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorú možno uložiť v blokovom konaní. Návrh nepredpokladá jej zvýšenie z 2000 na 4000 Sk. Táto zmena sa dotýka len hornej hranice pokuty za priestupky, ktoré nie sú taxatívne vymedzené v zákone o priestupkoch. V danom prípade ide o tzv. ostatné priestupky,
 • znižuje sa sadzba za priestupok, kedy voziulo nespĺňa podmienky na používanie v cestnej premávke /napr. neúplná výbava voziula ? chýbajúca žiarovka apod./ ? dosiaľ zákon umožňoval uložiť pokutu do 10-tisíc Sk a zákaz činnosti na 1 rok, podľa nového návrhu bude možné uložiť pokutu do 4000 Sk,
 • vypúšťa sa právo na odopretie podania vysvetlenia, ak by blízkym osobám hrozilo nebezpečenstvo postihu za priestupok.
Zmeny v zákone o obecnej polícii:
 • oprávnenie obecnej polície na ukladanie pokút v blokovom konaní za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je v zmysle návrhu novely zákona o priestupkoch upravené novelou paragrafu 86. Vzhľadom na to obecné polície navrhovanou novelou zákona o obecnej polícii o toto oprávnenie neprídu. Toto oprávnenie sa len prenieslo zo zákona o obecnej polície do zákona o priestupkoch, tak ako je to aj v prípade ostatných priestupkov.
Zdroj – MV SR 29. 10. 2004
Alena Koišová, Komunikačný odbor MV SR, Vladimír Gemela, Tlačové oddelenie Prezídia PZ MVSR

Pridaj komentár

Komentuj článok

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Advertisement

Najčítanejšie

Partneri