Connect with us

Spravodajstvo

Sadzobník pokút

Publikovaný

on

Žiadny všeobecne záväzný právny ani interný predpis neukladá príslušníkom PZ vykonávajúcim dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky povinnosť uložiť počas služby určitý počet pokút alebo odovzdať po ukončení služby vopred stanovenú finančnú čiastku zinkasovanú za uložené pokuty.

Príslušník Policajného zboru je podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a príslušných interných predpisov oprávnený vyriešiť zistený priestupok dohováraním, uložením blokovej pokuty alebo odovzdaním veci správnemu orgánu na prejednanie v rozkaznom alebo správnom konaní. Podľa § 13 ods. 3 citovaného zákona pokuta je príjmom obce alebo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa policajt rozhodne vybaviť vec v blokovom konaní, tak musí postupovať v zmysle sadzobníka pokút. Sadzobník stanovuje konkrétne výšky pokút za spáchané porušenia pravidiel cestnej premávky. Stanovené výšky pokút nesmie policajt znižovať ani zvyšovať, čím sa sleduje objektívnosť postihu za rovnaký priestupok a tiež znižovanie korupcie v Policajnom zbore.

Policajný zbor plní svoje úlohy v zmysle zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. Jednou z úloh Policajného zboru je aj odhaľovanie priestupkov, zisťovanie ich páchateľov, objasňovanie a prejednávanie priestupkov.

Dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky sleduje zvyšovanie bezpečnosti na cestách Slovenskej republiky, najmä znižovanie dopravnej nehodovosti. S tým súvisí aj vyvodzovanie zodpovednosti voči tým, ktorí konajú v rozpore s príslušnými právnymi predpismi. Je preto potrebné, aby si účastníci cestnej premávky uvedomili, že ak nebudú porušovať pravidlá, policajti nebudú mať zákonný dôvod na ich postih.

V tejto súvislosti možno poukázať na nekompromisný postup policajtov vo vyspelých európskych štátoch pri zistení priestupku: vzhľadom na prioritu dodržiavania zákonných noriem všetkými občanmi sankcie za porušovanie pravidiel cestnej premávky sú tam neporovnateľne prísnejšie ako v Slovenskej republike.

plk. JUDr. Bohumil Strápek, riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru

 

Sadzobník pokút

ukladaných v blokovom konaní za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, spáchané porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a za priestupky na úseku pozemných komunikácií podľa § 22c zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Priestupky podľa § 22 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, spáchané porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

 

Základné povinnosti
Povinnosti účastníka cestnej premávky
§ 3
ods. 2 písm. b) Nerešpektovanie dopravnej značky a dopravného zariadenia
1. príkazové dopravné značky, Daj prednosť v jazde a Stoj daj prednosť v jazde 2 000 Sk
2. zákazové dopravné značky, Zákaz vjazdu všetkých vozidiel, Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel 1 500 Sk
3. zákazová dopravná značka Zákaz predchádzania 2 000 Sk
4. ostatné dopravné značky a dopravné zariadenia 1 000 Sk

písm. c)

1. Neuposlúchnutie pokynov a výzvy policajta a iných oprávnených osôb 2 000 Sk
2. Neuposlúchnutie výzvy policajta podrobiť sa vyšetreniu na zistenie, či vodič vozidla nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou alebo liekmi oznámiť na správne konanie (ďalej len ?oznámiť?)
Povinnosti vodiča
§ 4
ods. 1 Vypustený
ods. 2

písm. a)

Použitie vozidla na jazdu, ktoré, vrátane nákladu
1. nespĺňa ustanovené podmienky, 500 Sk
2. nespĺňa ustanovené podmienky a ohrozuje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky alebo poškodzuje cestu. 2 000 Sk

písm. b)

1. Vedenie vozidla bez dokladov predpísaných na vedenie a premávku vozidla 500 Sk
2. Vedenie vozidla bez príslušného vodičského oprávnenia, po jeho odobratí alebo v čase zadržania vodičského preukazu okrem prípadov, ak sa ho učí viesť podľa právnych predpisov alebo ak sa podrobuje skúške z jeho vedenia oznámiť
3. Vedenie vozidla bez dokladu preukazujúceho poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla oznámiť okresnému úradu

písm. f)

Nedanie prednosti chodcom prechádzajúcim cez priechod pre chodcov, ak došlo k:
1. ich obmedzeniu, 1 000 Sk
2. ich ohrozeniu, 2 000 Sk
3. dopravnej nehode (ďalej len DN?) oznámiť
ods. 3 písm. a), b) Vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok oznámiť
písm. d) Odovzdanie vedenia vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie vozidla alebo je pod vplyvom alkoholu, alebo inej návykovej látky, alebo ktorej schopnosť viesť vozidlo je inak znížená 2 000 Sk
písm. e) Obmedzovanie plynulosti cestnej premávky najmä bezdôvodne pomalou jazdou 1 000 Sk
písm. g) Obsluha telefónneho prístroja vodičom vozidla počas jazdy alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla 1 500 Sk

písm. h)

1. Vyhadzovanie predmetov z vozidla 500 Sk
2. Obťažovanie ostatných účastníkov cestnej premávky a iných osôb, najmä nadmerným hlukom, prachom, znečistením ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode 500 Sk
písm. i) Ohrozenie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto ležiace mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní a cúvaní 2 000 Sk
písm. j) Ohrozenie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov 2 000 Sk
Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov
§ 5
ods. 1 Jazda na motocykli bez okuliarov alebo ochranného štítu 500 Sk
ods. 2 1. Jazda na motocykli vez riadne upevnenej schválenej ochrannej prilby 1 000 Sk
2. Jedenie, pitie alebo fajčenie počas jazdy na motocykli 500 Sk
ods. 3 Nepripútanie sa bezpečnostným pásom počas jazdy
1. na dialniciach a cestách I. triedy 1 500 Sk
2. na ostatných cestách 500 Sk
Smer a spôsob jazdy
§ 7
ods. 1 Jazda po nesprávnej strane
1. v neprehľadných alebo inak nebezpečných miestach (zákruty, vrcholy stúpania a pod.) 2 000 Sk
2. v ostatných prípadoch 500 Sk
3. ak dôjde k bezprostrednému ohrozeniu bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky alebo DN oznámiť
Jazda v jazdných pruhoch
§ 8
ods. 1 Bezdôvodná jazda na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy mimo obec v inom než pravom jazdnom pruhu 500 Sk
ods. 4 Jazda s motorovým vozidlom s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou
3 500 kg, jazdnou súpravou, ktorej dĺžka presahuje 7 m, zvláštnym motorovým vozidlom alebo motocyklom v iných než dvoch jazdných pruhoch najbližšie k pravému okraju vozovky
500 Sk
ods. 5 Ohrozenie vodiča pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu. 2 000 Sk
ods. 6 Ohrozenie vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu, pri obchádzaní prekážky v jazdnom pruhu. 2 000 Sk
§ 9
Prejdenie do pruhu, do ktorého bol vjazd zakázaný svetelným signálom 2 000 Sk
Jazda v mimoriadnych prípadoch
§ 10
ods. 1 Bezdôvodná jazda pozdĺž nástupného ostrovčeka vľavo alebo pozdĺž električky vľavo 500 Sk
ods. 2 1. Obmedzenie jazdy električky na električkovom páse 500 Sk
2. Ohrozenie jazdy električky na električkovom páse 2 000 Sk
§ 11
ods. 1 Bezdôvodná jazda vo vyznačenom jazdnom pruhu určenom pre autobusy MHD alebo trolejbusy 1 000 Sk
ods. 2 Obmedzovanie vodiča autobusu MHD pri prechádzaní z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, ak dáva znamenie o zmene smeru jazdy. 1 500 Sk
§ 12
1. Nezastavenie vozidla za vozidlom hromadnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom páse 1 000 Sk
2. Nezastavenie vozidla za vozidlom MHD, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa, na zvýšenom električkovom páse, pri ktorom došlo k ohrozeniu cestujúcich, nastupujúcich alebo vystupujúcich z vozidla 2 000 Sk
Obchádzanie
§ 13
ods. 1 Ohrozenie protiidúcich vodičov vozidiel pri obchádzaní prekážky v cestnej premávke 2 000 Sk
Predchádzanie
§ 14
ods. 2 1. nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri predchádzaní 500 Sk
2. Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri predchádzaní a ohrozenie vodiča idúceho za ním 2 000 Sk
ods. 3 1. Obmedzenie vodičov vozidiel, pred ktorých sa vodič po predchádzaní zaraďuje 500 Sk
2. Ohrozenie vodičov vozidiel, pred ktorých sa vodič po predchádzaní zaraďuje 2 000 Sk
ods. 4 Bránenie v predchádzaní, najmä zvyšovaním rýchlosti jazdy alebo iným spôsobom 2 000 Sk
ods. 5 1. Porušenie zákazu predchádzania 2 000 Sk
2. V prípade spôsobenia DN oznámiť
Rýchlosť jazdy
§ 15
ods. 1 1. Neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať 2 000 Sk
2. Neprispôsobenie rýchlosti jazdy, následkom čoho prejde vozidlo do protismernej časti vozovky na neprehľadnom alebo inak nebezpečnom mieste a dôjde k DN, alebo ohrozeniu protiidúceho vodiča, vodiča idúceho za ním, alebo iného účastníka cestnej premávky oznámiť
ods. 2 až 6 Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti ustanovenej pravidlami cestnej premávky
1. o viac ako 10 km/h 500 Sk
2. o viac ako 20 km/h 1 000 Sk
3. o viac ako 30 km/h 2 000 Sk
4. o viac ako 40 km/h oznámiť
Prekročenie rýchlosti obmedzenej dopravnou značkou
1. o viac ako 10 km/h 1 000 Sk
2. o viac ako 20 km/h 2 000 Sk
3. o viac ako 30 km/h oznámiť
Odbočovanie
§ 18
ods. 1 1. Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbočovaní na križovatke, na poľnú alebo lesnú cestu alebo miesto ležiace mimo cesty 1 000 Sk
2. Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbočovaní na križovatke, na poľnú alebo lesnú cestu alebo miesto ležiace mimo cesty, pri ktorom došlo k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky, najmä vodičom vozidiel idúcich za ním 2 000 Sk
ods. 2 Nezabezpečenie odbočenia pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, ak si to situácia v cestnej premávke vyžaduje 1 000 Sk
ods. 4 1. nedanie prednosti v jazde pri odbočovaní vľavo protiidúcim vozidlám a električkám v oboch smeroch. Pri odbočovaní vpravo, nedanie prednosti v jazde cyklistom a vodičom mopedov idúcim po cestičke pre cyklistov a tam, kde je povolená jazda pozdĺž električky vľavo, aj električke 2 000 Sk
2. v prípade spôsobenia DN oznámiť
ods. 5 1. Nedanie prednosti v jazde električke, ktorá pri odbočovaní alebo inej zmene smeru jazdy dáva znamenie o zmene smeru jazdy 2 000 Sk
2. ak je spôsobená DN oznámiť
Jazda cez križovatku
§ 19
ods. 1 Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste a prišlo k ich
1. obmedzeniu 2 000 Sk
2. ohrozeniu alebo k DN oznámiť
ods. 2 Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim na križovatku sprava pri nerozlíšení ciest dopravnými značkami a došlo k ich
1. obmedzeniu 1 000 Sk
2. ohrozeniu alebo k DN oznámiť
ods. 3 Vojdenie na križovatku, ak situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bolo nutné zastaviť vozidlo na križovatke 1 500 Sk
ods. 4 1. Nezastavenie pred križovatkou na príkaz dopravnej značky ?Stoj, daj prednosť v jazde? 2 000 Sk
2. V prípade spôsobenia DN oznámiť
Vchádzanie na cestu
§ 20
ods. 1 1. Nedanie prednosti v jazde pri vchádzaní na cestu z miesta ležiaceho mimo cesty, pri vchádzaní z poľnej cesty alebo lesnej cesty, cestičky pre cyklistov alebo pešej zóny na inú cestu 2 000 Sk
2. v prípade spôsobenia DN oznámiť
ods. 2 1. Nezabezpečenie vchádzania na cestu náležite poučenou osobou, ak to vyžadujú okolnosti cestnej premávky, najmä nedostatočný rozhľad 2 000 Sk
2. v prípade spôsobenia DN oznámiť
ods. 3 Znečisťovanie cesty 1 000 Sk
Otáčanie a cúvanie
§ 21
ods. 2 Ohrozenie ostatných účastníkov cestnej premávky pri cúvaní 2 000 Sk
ods. 3 Nezabezpečenie si otáčania alebo cúvania náležite poučenou osobou, ak si to vyžadujú okolnosti 1 500 Sk
ods. 4 Otáčanie a cúvanie na mieste, kde je to zakázané /písm. a) až f)/ 1 500 Sk
Zastavenie a státie
§ 22
ods. 1 Zastavenie na obojsmernej ceste

písm. a)

V protismere vľavo 500 Sk

písm. b)

1. pri zastavení nezostal voľný jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy 1 000 Sk
2. pri státí nezostal voľný jazdný pruh o šírke najmenej 3 m pre každý smer jazdy 1 500 Sk
ods. 2 Pri zastavení a státí vodič znemožnil vyjdenie z radu stojacich vozidiel. Pri zastavení a státí vedľa vozidla s označením ?O 2? nezostal bočný odstup najmenej 1, 2 m 1 000 Sk
ods. 4 1. Ohrozenie účastníkov cestnej premávky pri vychádzaní od okraja vozovky alebo chodníka 2 000 Sk
2. Neumožňuje vodičovi autobusu MHD alebo trolejbusu vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu 2 000 Sk
3. Vodič autobusu MHD alebo trolejbusu, ktorý pri vychádzaní zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu ohrozil vodičov idúcich rovnakým smerom 1 500 Sk
§ 23
ods. 1 Spôsobenie ohrozenia bezpečnosti osôb a iných účastníkov cestnej premávky pri otváraní dverí alebo bočných stien vozidla, ako aj pri nastupovaní do vozidla alebo vystupovaní z neho 2 000 Sk
ods. 2 Nezabezpečenie odstaveného vozidla, aby nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a nemohla ho neoprávnene použiť iná osoba 2 000 Sk
ods. 3 Neumiestnenie prenosného výstražného trojuholníka po dobu núdzového státia 1 000 Sk
§ 24
ods. 1 1. porušenie zákazu zastavenia a státia na električkovom páse a v tuneli 2 000 Sk
2. Na iných miestach, kde by tým bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, najmä jazda ostatných vozidiel 1 500 Sk
ods. 2 Porušenie zákazu zastavenia a státia v čase od 05. 00 do 19. 00 hod. tam, kde by neostal medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou voľný jazdný pruh široký najmenej 3, 5 m 1 000 Sk
ods. 3 1. Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách, s výnimkou účelových komunikácií, zastavenie a státie mimo parkoviska 1 500 Sk
2. Státie na vyznačenom okruhu 1 000 Sk
Železničné priecestia
§ 25
ods. 2 Prechádzanie cez železničné priecestie vo viac než v jednom prúde, ak nejde o súbežnú jazdu 1 000 Sk
ods. 4 Nezastavenie vozidla pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka ?Stoj, daj prednosť v jazde? 2 000 Sk
§ 26
Porušenie zákazu vchádzania na železničné priecestie /písm. a) až f/ 2 000 Sk
§ 27
Nerešpektovanie pokynov zamestnanca dráhy 2 000 Sk
Znamenie o zmene smeru jazdy
§ 28
ods. 1 Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy, ak to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 500 Sk
Výstražné znamenia
§ 29
Neoprávnené používanie zvukového a svetelného výstražného znamenia 500 Sk
Osvetlenie vozidiel
§ 30
ods. 1 Neosvetlenie idúceho motorového vozidla za zníženej viditeľnosti ustanoveným osvetlením 1 500 Sk
ods. 3 Za nezníženej viditeľnosti ustanoveným osvetlením v čase od 15.10.do 15.3. 500 Sk
§ 31
ods. 1 Jazda na motocykli bez rozsvietenia stretávacích svetiel 500 Sk
ods. 2 Neosvetlenie stojaceho vozidla za zníženej viditeľnosti v obci na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky alebo na ceste mimo obce 2 000 Sk
Vlečenie motorového vozidla
§ 32
ods. 1 Prekročenie povolenej rýchlosti jazdy pri vlečení motorového vozidla
1. o viac ako 10 km/h 1 000 Sk
2. o viac ako 20 km/h 2 000 Sk
3. o viac ako 30 km/h oznámiť
ods. 3 Neosvetlenie vlečeného vozidla za zníženej viditeľnosti predpísaným osvetlením 1 000 Sk
ods. 4 Vlečenie viacerých vozidiel alebo vozidla s prívesom, za prívesom alebo s prepravovanými osobami na ložnej ploche vozidla alebo v autobuse 1 500 Sk
Osobitosti premávky na diaľnici a ceste pre motorové vozidlá
§ 33
ods. 1 1. jazda na diaľnici s motorovým vozidlom, ktorého povolená rýchlosť je nižšia ako 50 km/h 1 000 Sk
2. Používanie diaľnice iným účastníkom 1 000 Sk
ods. 2 Vchádzanie na diaľnicu mimo miest na to určených 2 000 Sk
ods. 3 Nedanie prednosti v jazde vozidlám idúcim v priebežných pruhoch pri vchádzaní na diaľnicu, pri ktorom došlo
1. k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 2 000 Sk
2. k spôsobeniu DN oznámiť
§ 34
ods. 1 písm. a) 1. zastavenie a státie na diaľnici inde ako na miestach označených ako parkovisko 2 000 Sk
2. Neoznačenie vozidla pri núdzovom státí na diaľnici predpísaným spôsobom 2 000 Sk

písm. b)

Otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás, vrátane miest, kde je pás prerušený 2 000 Sk
ods. 3 Vlečenie motorového vozidla po diaľnici, ak vodič neopustí diaľnicu na najbližšom výjazde 1 000 Sk
Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel
§ 36
ods. 1 Porušenie zákazu jazdy motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a nákladných vozidiel s prípojným vozidlom na diaľnici, na ceste pre motorové vozidlá a ceste I. triedy
1. v dňoch pracovného pokoja v čase od 0. 00 h. do 22. 00 h. oznámiť
2. v sobotu v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 07. 00 do 20. 00 h. oznámiť
ods. 2 Porušenie zákazu jazdy zvláštnym motorovým vozidlám, záprahovým vozidlám s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm na ceste I. triedy a na ceste pre medzinárodnú premávku mimo obce v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 15. 00 h. do 21. 00 h.
1. v posledný pracovný deň pred sobotou alebo dňom pracovného pokoja 1 500 Sk
2. v deň pracovného pokoja, za ktorým nasleduje pracovný deň 1 500 Sk
Vozidlá so zvláštnymi výstražnými znameniami
§ 37
ods. 6 1. Neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozidiel s právom prednostnej jazdy oznámiť
2. V prípade ohrozenia týchto vozidiel alebo spôsobenia DN oznámiť
3. Zaradenie sa do skupiny vozidiel s právom prednostnej jazdy a nimi sprevádzaných vozidiel 2 000 Sk
ods. 7 Nerešpektovanie rozsvieteného výstražného svetla na stojacom vozidle s právom prednostnej jazdy 2 000 Sk
Prekážka cestnej premávky
§ 40
ods. 1 Neodstránenie spôsobenej prekážky v cestnej premávke, ktorá ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 2 000 Sk
ods. 2 Neoznačenie prekážky cestnej premávky 2 000 Sk
Osobitné označenie vozidiel
§ 41
ods. 4 Neoprávnené používanie osobitného označenia pre vozidlá /ods. 1 písm. a) až c)/ 1 000 Sk
Preprava osôb
§ 42
ods. 1 Prekročenie povoleného počtu prepravovaných osôb 1 000 Sk
ods. 2 Vyhadzovanie predmetov z vozidla 500 Sk
§ 43
ods. 2 Preprava osôb mladších ako 12 rokov a nižších ako 150 cm na sedadlách vedľa vodiča 500 Sk
Preprava osôb v ložnom priestore nákladného automobilu a v ložnom priestore nákladného prívesu traktora
§ 45
ods. 3 Prekročenie rýchlosti jazdy pri preprave viacerých ako šiestich osôb v ložnom priestore nákladného automobilu
1. o viac ako 10 km/h 1 000 Sk
2. o viac ako 20 km/h 2 000 Sk
3. o viac ako 30 km/h oznámiť
§ 46
ods. 1, 2 a 3 Nedodržanie podmienok pri preprave osôb na ložnom priestore nákladného prívesu traktora 1 000 Sk
Preprava nákladu
§ 48
ods. 2 Nedostatočné upevnenie alebo nesprávne umiestnenie prepravovaného nákladu, čím by bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 1 000 Sk
Osobitné ustanovenia pre niektorých účastníkov cestnej premávky
Chodci
§ 52
ods. 2 Obmedzovanie alebo ohrozovanie cestnej premávky skupinou chodcov (viac ako dvaja vedľa seba) 1 000 Sk
§ 53
ods. 1 Prekonávanie zábradlia alebo zábran a podobne 1 000 Sk
Jazda na bicykli
§ 56
ods. 2 Ohrozovanie iných účastníkov cestnej premávky, najmä vedením druhého bicykla za jazdy, vedenie psa alebo iného zvieraťa alebo vezením predmetov 1 500 Sk
ods. 5 Používanie cestičky pre cyklistov iným účastníkom cestnej premávky 1 000 Sk

Priestupky na úseku pozemných komunikácií podľa § 22 c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

§ 22 c)
ods. 1 písm. g) Použitie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá bez označenia motorového vozidla platnou nálepkou
1. Motorové vozidlá alebo jazdné súpravy do 3, 5 tony vrátane 1 500 Sk
2. Motorové vozidlá alebo jazdné súpravy od 3, 5 tony do 12 ton vrátane oznámiť okresnému úradu
3. Motorové vozidlá alebo jazdné súpravy nad 12 ton oznámiť okresnému úradu

14 komentárov

14 Comments

 1. milan3232

  13. marca 2006 at 9:18

  Dost ma prekvapuje, ze v nasej legislative mame pri zakotvene:
  Odbočovanie
  § 18
  Ods.2. Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbočovaní na križovatke, na poľnú alebo lesnú cestu alebo miesto ležiace mimo cesty, pri ktorom došlo k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky, najmä vodičom vozidiel idúcich za ním

  Prelozene to znamena, ze ak odbocujem dolava napr. k svojmu domu, som zodpovedny aj za vodica za mnou! Ak ten blbec leti ako blazon a ja ho nezaregistrujem, mozem mat problemy. Pozor na to. Zda sa mi to inak dost nelogicke. Vyhodim predsa blinker a ten za mnou ma davat pozor a nepredbiehat, ked mu naznacujem svoj umysel…

 2. pedro

  13. marca 2006 at 9:46

  milan3232 v §18 sa pise o nedani znamenia, nie o tom za koho si zodpovedny

 3. milan3232

  13. marca 2006 at 10:39

  Ahaa, jasne, diky za upozornenie. Prehliadol som.
  Vyslo to z toho, ze susedovi sa presne tato situacia stala. Zabacal k domu a predbiehal ho nejaky manik. Zrazka a co bolo najdivnejsie, vinu za nehodu dali susedovy…

 4. Furby

  13. marca 2006 at 12:23

  no vies, niekto pri vyssej rychlosti nestiha registrovat blikajucu smerovku 😕 F!

 5. Kenny

  13. marca 2006 at 13:06

  Dobré vedieť, keby som to vedel skôr tak by som mozno poslednu pokutu ani nedostal 😁

 6. kxbibo

  13. marca 2006 at 17:07

  No jo treba jazdiť podľa predpisov. Kto jazdí podľa predpisov neprichádza o prachy. 😁 😁 😁

 7. Pedrito

  14. marca 2006 at 7:23

  Úplne všetko je o ľuďoch, ak trafíš človeka tak ešte hodíš aj reč ale keď ťa dostane Pán Fúhrer tak môžeš mať úplne všetko v najsamlepšiom poriadku, jazdiť podľa autoškoly aj tak si ťa vychutná …

 8. DaliXT

  14. marca 2006 at 8:00

  Chcel by som vediet, ako by policajt hodnotil toto: „zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode“
  Kolko je to? Minuta, dve, tri, hodina? 😁

 9. pista2000

  14. marca 2006 at 10:01

  mna by zaujimalo ako je to s jazdou po lese? moze ma tam niekto zastavit?
  mozu ma tam zastavovat mestsky poliši?

 10. pista2000

  14. marca 2006 at 10:07

  a este jedna vec mi nieje celkom jasna.
  – neuposluchnutie pokynov prislusnika – pokuta 1000
  ak tomu dobre rozumiem tak ked ma zastavuje hliadka a ja sa na nu vyserem a nezastavim tak mi mozu dat pokutu do 1000sk?

 11. milan3232

  14. marca 2006 at 10:16

  pista2000 neviem, ako je to s mestskou policiou, ale podla mna ta nemozu zastavovat nikde (teda ak s nimi nie je zeleny policajt). Mozu pokutovat akurat vandalov a iba stojace = zle parkujuce, ci inak zavadzajuce, ohrozujuce vozidla.
  A to neuposluchnutie – podla mna je to myslene vtedy, ak ti vo vynimocnej situacii prislusnik prikaze jazdu, pripadne odstavit vozidlo… Ak ta zastavuje s ucelom kontroly, to bude podla mna ine kafco. Teoreticky by to mohli nasit na utok zbranou, aj ked si nemieril na policajta, mal si zastavit…

 12. eXeBaT

  14. marca 2006 at 16:01

  Mestská polícia môže zastaviť idúce vozidlo ak vošlo do zákazu vjazdu, alebo ktoré porušilo nejaký iný predpis, ako napríklad prechod vozidlom na červenú, kde môže dokonca vozidlo aj prenasledovať, alebo ak bol s vozidlom spáchaný nejaký trestný čin môže ho prenasledovať ja za hranice mesta svoje pôsobnosti.

  Zákon o obecnej polícii č. 364

 13. Pat1

  14. marca 2006 at 16:10

  Co sa tyka zastavovania mestskymi policajtami, tak uz davnejsie nastala zmena v zakone o obecnej policii, v sucasnosti mozu zastavovat vozidla v stanovenych pripadoch, pozri zak. 564/1991 Zb. § 8, ods. 1
  pista2000 mestsky policajti ta mozu zastavit v lese len ked je splnena podmienka podla § 8 a pokial sa uvedeny les nachadza na uzemi obce, resp. mesta

 14. eXeBaT

  14. marca 2006 at 19:14

  Pat1 má pravdu, pomýlil som sa, nie je to 364, ale 564 😛

Komentuj článok

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Advertisement

Najčítanejšie

Partneri